Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
Logopedická asistence: Mgr. Dagmar Hudeck, Mgr. Dagmar Staňková
Asistenti pedagoga: Mgr. Pavla Matoušková, Ivo Mikyska, DiS., Aneta Kubičková, Ilona Kunešová,
Hana Hoidekrová, Jana Teringlová, Ivana Šmejkalová, Kateřina Voplakalová

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Nabízí především pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Toto pracoviště tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, logopedická asistentka a asistenti pedagoga. Všichni vzájemně spolupracují a zároveň spolupracují s pedagogy, vychovatelkami a koordinují spolupráci s odbornými pracovišti.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

  • Spolupráce se všemi subjekty školy
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Prevence rizikového chování
  • Podílet se na budování příznivého klimatu školy
  • Rozvíjet a podporovat dobré vztahy ve škole
  • Spolupracovat na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků i žáků nadaných
  • Spolupracovat na zlepšení komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • Spolupracovat s odbornými pracovišti (PPP, SVP, OSPOD,…)

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
e-mail: kaimlova@vodnanka.cz
Tel. 388 302 029
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:
1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
2. Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky
3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu
4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
e-mail: grabmullerova@vodnanka.cz
Tel. 388 302 020
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Pedagogické poradenství

Školní speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
e-mail: ondok@seznam.cz
Tel.      388 302 029, 776 325 161
Konzultační hodiny: po – pá (po předchozí domluvě)

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří mají obtíže v oblasti vzdělávání nebo chování. Poskytuje poradenské služby pro rodiče a pedagogické pracovníky. Věnuje se problémům ve třídních kolektivech. Pracuje jak individuálně, tak ve skupinách.

Prevence rizikových jevů

4. 9. Běh pro zdraví DDM
5.9. 6. 9. 2018 Adaptační kurz pro 6. ročníky
7. 9. – 20. 9. „Zdravá 5“ – 1. – 9. roč.
17. 9. Světový den první pomoci
27. 9. 2018 Barevné vyučování 1. a 9. ročník
1. 10. Seminář pro rodiče – Rizika virtuálního světa
2. 10. Rizika virtuálního světa -5. A, 4. B
3. 10. Rizika virtuálního světa – 5. B, 4. A
4. 10. Branný závod pro 6. ročníky
17. 10. Rizika virtuálního světa 7. A, 7. B
31. 10. Rizika virtuálního světa 6. A, 6. B
13. 11. 2018 – Den laskavosti
3. 12. Preventivní program – Mám se rád 2. A, 2. B
4. 12. Preventivní program – Mám se rád 2. C
9. 1. Preventivní program – Ruku v ruce 3. A
10. 1. Preventivní program – Ruku v ruce 3. B
16. 1. Práce s třídním kolektivem 6. A
19. 2. Práce s třídním kolektivem 6.A
20. 3. 2019 Upozornění Policie ČR na nevhodné aktivity mimo školu, trestní odpovědnost – 2. st.
12. 4. 2019 Práce s třídním kolektivem 6.A
15. 4. 2019 Práce s třídním kolektivem 6.A
9. 5. 2019  Preventivní program – Sex faktor 9.A
30. 5. 2019 Preventivní program – Sex faktor 9.B
14. 6. 2019 Preventivní program Ride Wheel – všechny ročníky