Šablony I – Pomáháme dětem se vzděláním

Na sklonku roku 2018 byly ukončeny aktivity v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – takzvaných Šablon I., které byly zaměřeny především na podporu inkluzivního vzdělávání. Díky podpoře mohl na škole působit speciální pedagog, který pomáhal žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům vyučujících se podle individuálního plánu a i žákům, kteří potřebovali speciálně pedagogickou péči. Dále vedl pedagogickou intervenci, spolupracoval nejen se žáky, ale i s jejich rodiči a pedagogy. Osvědčila se i spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště s výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence a vedením školy. Jeho činnosti směřovaly i k žákům, kteří potřebovali pomoc s problémy v chování a zvládání školních povinností. Kromě běžných tříd a kabinetu pro školní poradenské pracoviště využíval pro svou práci i nově otevřenou relaxační místnost, kde organizoval aktivity pro jednotlivce, skupiny žáků i pro celé třídní kolektivy. Velmi se osvědčila i pomoc při výběru speciálních pomůcek a literatury pro žáky se speciálními potřebami. Se svými aktivitami, doporučeními a návrhy seznamoval pedagogický sbor na pravidelných pracovních poradách a metodických sdruženích.
V rámci šablon probíhalo i doučování žáků, kde bylo využíváno mnoha moderních pomůcek, odborné literatury i vhodných a doporučených metod. Žáci v rámci hodiny pracovali na počítačích, interaktivních tabulí, s texty z učebnic i časopisů. Pedagog mohl využívat nejen běžné vyučovací metody pro vysvětlení a doučení učiva, ale hlavně hravou formou se snažil jednotlivým žákům pomoci se zvládnutím potřebného učiva a motivací k lepším výkonům.
Ve škole působil i školní asistent, který spolupracoval s pedagogy, rodiči i žáky. Pomáhal s podporou žáků při přípravě na školní práci. Zprostředkovával komunikaci mezi školou a rodinou, podporoval žáky při mimoškolních a volnočasových aktivitách, podporoval přípravu žáka na vyučování a byl oporou při organizaci aktivit u žáků se speciálními potřebami.

Předchozí článek
Následující článek