Informace k zápisu 2019

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Organizace zápisu

Zápis do 1. tříd Základní školy Prachatice, Vodňanská 287 se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů dne 5. dubna 2019 v době od 14:00 hodin do 17:00 hodin a dne 6. dubna 2019 v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.

Místo zápisu

Zápis se koná v budově Základní školy Prachatice, Vodňanská 287.

Další informace

Jako doprovod dítěte stačí pouze jeden rodič nebo zákonný zástupce. Zápisu do 1. třídy se můžete zúčastnit pouze na jedné základní škole. Každý rodič má ze zákona právo nechat zapsat své dítě na školu, kterou si sám vybere, i když se nejedná o spádovou školu. Pokud se naplní kapacita školy, přednost přijetí předškoláka k povinné školní docházce mají děti ze spádové oblasti školy.

Potřebné dokumenty

K zápisu si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.
2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné podat buď ústně, nebo písemně. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákonač.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Doplňující informace: telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu, údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Popis dalších částí zápisu a další informace

Motivační pohovor s učitelkou a činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry: doba trvání cca 20 minut. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (PDF)

Předchozí článek
Následující článek