Informace pro rodiče ohledně nástupu žáků do školy

Vážení rodiče,
na základě nařízení MŠMT vám předkládám podmínky, za kterých bude probíhat v následujících dnech výuka:

9. ročník výuka od 11. 5. 2020 každé dopoledne 4 vyučovací hodiny – příprava na přijímací zkoušky. Vyučovány budou předměty: český jazyk a matematika.

Žádám vás o vyjádření zájmu o účast na přípravě na přijímací zkoušky do 7. 5. 2020.
Informaci předejte třídním učitelům!

PO TOMTO TERMÍNU NEBUDE MOŽNÉ SE K PŘÍPRAVĚ PŘIHLÁSIT!!!

1. stupeň (1.-5. ročník) od 25. 5. 2020 každé dopoledne 4 vyučovací hodiny – zaměřeno na hlavní předměty – český jazyk, cizí jazyk (3., 4., 5. třída) matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda. Rozvrh bude upřesněn.

Do 16:00 h budeme zajišťovat pro žáky 1. stupně družinu.

Budou vytvořeny neměnné skupiny, max. počet 15 dětí ve skupině. Složení dětí bude stejné pro dopolední i odpolední výuku.

Žádám vás o vyjádření zájmu o účast na:

1. vzdělávacích aktivitách,
2. odpoledních aktivitách do 18. 5. 2020. Informaci předejte třídním učitelům!

PO TOMTO TERMÍNU NEBUDE MOŽNÉ SE KE VZDĚLÁVÁNÍ ANI DRUŽINĚ PŘIHLÁSIT!!!


Podmínky pro všechny žáky:

 1. Všichni žáci musí mít zakrytý nos a ústa (přinesou si minimálně 2 roušky, ústenky na den). Roušky musí být každý den dezinfikovány, vyprány. Současně musí mít žák sáček, do kterého bude ukládat roušku po dobu, kdy nebude nutné ji nosit.
 2. Bude stanoven podrobný harmonogram příchodu a odchodu žáků ze školy. Skupiny by se neměly potkávat.
 3. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám!!!
 4. Pokud to bude možné, žáci budou trávit přestávky venku.
 5. Pro žáky budeme zajišťovat školní stravování, forma bude upřesněna (možnost klasického stravování v ŠJ nebo studené obědové balíčky). Vše bude závislé na počtu přihlášených žáků.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, apod.)
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40/kg m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy bude zákonný zástupce žáka předkládat tato prohlášení.

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá, ztráta chuti a čichu, apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.


Formulář čestného prohlášení

 

Předchozí článek
Následující článek