Školní Družina a Školní Klub

Zápisní lístek na zájmovou činnost
Zápisní lístek do poledního ŠK pro žáky z 2. stupně – v době volna před odpolední vyučováním
Zápisní lístek do ŠD, ŠK – pavidelná denní docházka
Řád ŠD

VYCHOVATELKY
Pracovník
Umístění ŠD
Telefon
E-mail
Teringlová Jana

(vedoucí vychovatelka)
budova ŠD 2.patro
388 302 027
Mgr.Matoušková Pavla
třída 3. A
388 317 294
matouskova@vodnanka.cz
Kubičková Aneta
budova ŠD 1.patro
388 302 027
kubickova@vodnanka.cz
Šmejkalová Ivana
CEV Dřípatka
724 982 457
smejkalova@vodnanka.cz
Voplakalová Kateřina
budova ŠD suterén
388 302 024
voplakalova@vodnanka.cz

Provoz ŠD a ŠK

Rozsah denního provozu je stanoven ředitelkou školy. Školní družina a školní klub jsou v provozu po celý školní rok – ráno od 6.00 do 7.40 a odpoledne do 16.30 hodin. Polední školní klub pro žáky z 2. stupně je otevřen v době před odpoledním vyučováním a začátky kroužků.

Tři oddělení ŠD a tři oddělení ŠK se nachází ve škole – v budově školní družiny (Domeček), ve škole ve třídě 1. A a jedno oddělení ŠD v těsné blízkosti školy – v budově CEV Dřípatka.
Po domluvě všech tří základních škol je provoz ŠD nabídnut i o všech prázdninách. Vždy jedna škola zajišťuje vedlejší prázdniny, jedna červenec a jedna srpen.Po předběžném zjištění zájmu se ŠD otvírá při počtu přihlášených žáků – 10!!!
V případě nezájmu o ŠD a po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD přerušuje.

Poslání a organizace činnosti ŠD a ŠK

ŠD a ŠK tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD a ŠK nejsou pokračováním školního vyučování, mají svá specifika, která je odlišují od školního vyučování.
Hlavním posláním ŠD a ŠK je zabezpečení výchovně vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti. Práce školní družiny je zaměřena na denní pobyt na čerstvém vzduchu – smysluplné využití volného času, odpočinku a rekreace žáků, péči o zdraví, osobní hygienu a bezpečnost žáků při veškerých činnostech.
Při realizaci výchovně vzdělávacích, rekreačních, sportovních, zájmových a odpočinkových činnostech vycházíme z ročních tematických plánů dle ŠVP, z průřezových témat ŠVP a strategických postupů ŠD a ŠK, podporujeme utváření klíčových kompetencí – především sociálních a komunikačních dovedností – vytváření kladných vztahů mezi žáky.
Metody a formy pro rozvoj klíčových kompetencí vychází z přirozených aktivit – např. spolupráce ve skupině, ve dvojicích, samostatná nebo společná práce, besedy, komunitní kruh, komunikativní kruh, individuální rozhovory, kontaktní hry, hry vedoucí ke spolupráci, didaktické hry, modelové situace, přímé pozorování, napodobování, volné experimentování, možnost volby, diskuse, vlastní prezentace, vyprávění, vlastní prožitek, motivace textem, dramatizace textu a práce s textem, s knihou, encyklopedií a s časopisy, zařazujeme dramatickou výchovu.
V ŠD a ŠK nabízíme žákům pestrou nabídku řízených i spontánních činností a aktivit – řízené a spontánní činnosti zábavnou a hravou formou navazují na vědomosti a poznatky získané ve škole a v rodině, jsou založeny na přímých zážitcích z činnosti i z individuální volby, vychází z dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat, např. různé soutěže, projekty, besedy, kulturní a sportovní akce, nabídkové akce na vedlejší prázdniny a letní tábory o hlavních prázdninách.
Činnost školní družiny a školního klubu je propojena s životem školy a s činnostmi tříd, vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a učiteli a zapojují se do třídních akcí pro žáky a jejich rodiče – např. besídky, dílny, výlety na kolech a školní výlety a exkurze.
Žáci mají možnost využít ŠD a ŠK i k přípravě na vyučování, ke zpracování domácích úkolů, k doučování (po dohodě s třídní učitelkou a rodiči) a procvičování učiva formou didaktických her u mladších žáků. Při přípravě na vyučování je žákům věnována individuální péče.
Všechny činnosti jsou přiměřené věku žáků a ti mají možnost je vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace (nikoliv jen pokynu), a jsou voleny tak, aby v nich vzbuzovaly kladné emoce – pochvaly, radost z objevování či překonání překážek. Také se podílejí na plánování, na přípravě činnosti, realizaci a i na hodnocení.

Součástí nabídky ve školní družině a školním klubu jsou i zájmové kroužky, které jsou organizovány pro žáky naší školy a nejsou vázány na zápis do ŠD a ŠK.

Přihlašování a odhlašování žáků do ŠD, ŠK a na kroužky ŠD a ŠK

Do ŠD jsou zařazeni žáci 1. stupně, do ŠK především žáci z 2. stupně, ale mohou zde být přihlášení i žáci z 1. stupně, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD. Přihlášení je na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka.
Zapsáni musí být i žáci, kteří docházejí pouze do ranního školního klubu.Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD a ŠK, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD, ŠK jinak, či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče p. vychovatelce písemně – ne telefonicky!!! Za žáka, který do ŠD, ŠK, nebo na kroužek nepřijde, škola nezodpovídá!!!

Poplatky v ŠD

Výše úplaty za žáka v ŠD, ŠK nepřekračuje 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na:
• 200,- Kč měsíčně za jednoho žáka za docházku do ŠD, ŠK
• 100,- Kč měsíčně za jednoho žáka za docházku pouze do ranního ŠK
• 200,- Kč ročně za každý zájmový útvar ŠK a ŠD na který se žák přihlásí.
Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

Vybírání poplatků zajišťuje účetní školy, která ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou informuje rodiče o nedoplatcích.

Úplata je splatná v hotovosti v kanceláři školy nebo bezhotovostním způsobem platby na účet č. 78-0647390257/0100 a platí se zpravidla ve třech splátkách:
1. termín za období září až prosinec: 800,- Kč do konce září
2. termín za období leden až březen: 600,- Kč do konce ledna
3. termín za období od dubna do konce června: 600,- Kč do konce dubna
Je možno zaplatit za celý školní rok najednou, tj. 2000,- Kč,
nebo ve dvou platbách tj. září až prosinec –  800,- Kč, leden až červen –  1200,- Kč

Poplatek za kroužek vybírají vedoucí zájmových útvarů do konce září společně s přihláškou na kroužek.

V případě finanční nouze je možné výjimečně požádat ředitelku školy o individuální splátkový kalendář (například platba měsíčně vždy do 20tého dne v měsíci).

Úplata může být prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

Pokud za žáka není zaplacen poplatek ani do konce následujícího měsíce, bude na základě rozhodnutí ředitelky docházka do ŠD,ŠK automaticky ukončena a to od prvního dne dalšího měsíce. Škola za žáka již nepřebírá zodpovědnost. 

Tradiční akce školní družiny a školního klubu

• letní tábory o hlavních prázdninách
• akce na všechny vedlejší prázdniny
• loučení s létem
• adventní a vánoční akce
• karneval
• Velikonoční výstava a velikonoční akce
• Den dětí
• podpora činnosti školy (soutěže, sportovní akce, aj.)
• vystoupení žáků z kroužků pro veřejnost (město, domovy důchodců, mateřské školky