Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
Logopedická asistence: Mgr. Dagmar Hudeck, Mgr. Dagmar Staňková
Asistenti pedagoga: Mgr. Pavla Matoušková, Ivo Mikyska, DiS., Aneta Kubičková
Hana Hoidekrová, Jana Teringlová, Ivana Šmejkalová, Kateřina Voplakalová

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Nabízí především pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Toto pracoviště tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, logopedická asistentka a asistenti pedagoga. Všichni vzájemně spolupracují a zároveň spolupracují s pedagogy, vychovatelkami a koordinují spolupráci s odbornými pracovišti.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

  • Spolupráce se všemi subjekty školy
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Prevence rizikového chování
  • Podílet se na budování příznivého klimatu školy
  • Rozvíjet a podporovat dobré vztahy ve škole
  • Spolupracovat na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků i žáků nadaných
  • Spolupracovat na zlepšení komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • Spolupracovat s odbornými pracovišti (PPP, SVP, OSPOD,…)

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Kaimlová
e-mail: kaimlova@vodnanka.cz
Tel. 388 302 029
Konzultační hodiny: úterý13:35-14:20, kdykoli po předchozí domluvě

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:
1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
2. Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky
3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu
4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Grabmüllerová
e-mail: grabmullerova@vodnanka.cz
Tel. 388 302 020
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby (v těsné spolupráci s výchovným poradcem) zabezpečit žákovi pomoc.

Pedagogické poradenství

Školní speciální pedagog: Mgr. Vlastimil Ondok
e-mail: ondok@seznam.cz
Tel.      388 302 029, 776 325 161
Konzultační hodiny: po – pá (po předchozí domluvě)

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří mají obtíže v oblasti vzdělávání nebo chování. Poskytuje poradenské služby pro rodiče a pedagogické pracovníky. Věnuje se problémům ve třídních kolektivech. Pracuje jak individuálně, tak ve skupinách.

Prevence rizikových jevů

Školní rok 2019/2020

3. 9.  – Běh pro zdraví
5. – 6. 9. 2019 Adaptační kurz 9. B
6. – 7. 9. 2019 Adaptační kurz 9. A
7. 9. 2019 Beseda s policistkou 1. A, 1. B
30. 9. práce s třídním kolektivem 8. A
10. 10. Branný závod pro 6. ročníky
5. 11. Beseda s Policií ČR omamné látky – 9. A, 9. B
26. 11. Beseda s policistkou – omamné látky 8. A, 8. B
3. 12. Beseda s policistkou – omamné látky 7. A, 7. B
17. 12. Beseda s policistkou – omamné látky – 7. A, 7. B
19. 12. Beseda s policistkou – prevence návykových látek 5. A, 5. B
28. 1. 2020  Tokhi – společné bubnování

Školní rok 2018/2019

4. 9. Běh pro zdraví DDM
5.9. 6. 9. 2018 Adaptační kurz pro 6. ročníky
7. 9. – 20. 9. „Zdravá 5“ – 1. – 9. roč.
17. 9. Světový den první pomoci
27. 9. 2018 Barevné vyučování 1. a 9. ročník
1. 10. Seminář pro rodiče – Rizika virtuálního světa
2. 10. Rizika virtuálního světa -5. A, 4. B
3. 10. Rizika virtuálního světa – 5. B, 4. A
4. 10. Branný závod pro 6. ročníky
17. 10. Rizika virtuálního světa 7. A, 7. B
31. 10. Rizika virtuálního světa 6. A, 6. B
13. 11. 2018 – Den laskavosti
3. 12. Preventivní program – Mám se rád 2. A, 2. B
4. 12. Preventivní program – Mám se rád 2. C
9. 1. Preventivní program – Ruku v ruce 3. A
10. 1. Preventivní program – Ruku v ruce 3. B
16. 1. Práce s třídním kolektivem 6. A
19. 2. Práce s třídním kolektivem 6.A
20. 3. 2019 Upozornění Policie ČR na nevhodné aktivity mimo školu, trestní odpovědnost – 2. st.
12. 4. 2019 Práce s třídním kolektivem 6.A
15. 4. 2019 Práce s třídním kolektivem 6.A
9. 5. 2019  Preventivní program – Sex faktor 9.A
30. 5. 2019 Preventivní program – Sex faktor 9.B
14. 6. 2019 Preventivní program Ride Wheel – všechny ročníky
27. 6. 2019 Cvičení v přírodě – všechny ročníky