Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

První kolo přijímacího řízení: 2 přihlášky – do 1. 3. 2021
Přihlášky ke studiu budou školou částečně vyplněny v programu Bakaláři na základě údajů z  dotazníku, který obdržíte prostřednictvím svého dítěte, a vytištěny.
Částečně vyplněné přihlášky Vám budou předány zpět ke kontrole a doplnění dalších požadovaných údajů – termínů přijímacích zkoušek, podpisu uchazeče a zákonného zástupce, potvrzení lékaře, pokud jej škola požaduje.
Vámi doplněné přihlášky poté odesíláte na zvolené školy do 1. března 2021.

 • Každý uchazeč může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení.
 • Žáci (uchazeči) odevzdávají přihlášku ne prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy poštou nebo osobně do 1. 3. 2021. V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020.
 • V tomto školním roce se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 13. dubna 2021 ( čtyřleté obory ) a 14. a 15. dubna 2021 ( šestiletá a osmiletá gymnázia ). Zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%.
 • Ředitel školy může stanovit také konání školní přijímací  zkoušky.
 •  Školní přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud ředitel střední školy o jejím konání rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 12. 4. do 28.4. 2021 ( maturitní obory), ostatní obory od 22. 4. do 30. 4. 2021. Pro první kolo přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen vyhlásit 2 termíny pro vykonání zkoušky. Talentová zkouška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. 1. 2021, v konzervatoři od 15. do 31. 1. 2021. Uchazeč, který není přijat ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 1. 3. 2021 dvě přihlášky.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dní před termínem zkoušky.
 • Jednotná kritéria přijímajícího řízení, stanovená ředitelem SŠ, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (vyvěšení na veřejně přístupném místě / webové stránky) nejpozději do 31. 1. 2020 a pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.
 • Ředitel SŠ do 3 dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky ukončí hodnocení uchazečů, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení. Pokud se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení 22. dubna.

Druhé a další kola přijímacího řízení – neomezený počet přihlášek

 • Vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.

Odevzdávání přihlášek na SŠ

 • Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2021 buď osobně, nebo doporučenou poštou (nutno zjistit na příslušné SŠ).
 • Na přihlášce musí být vyplněn termín přijímací zkoušky u gymnázií (první strana přihlášky).
 • Špatně vyplněnou přihlášku žák vrátí třídnímu učiteli, který mu vystaví novou.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit na první stranu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují.
 • Přihlášky na konzervatoře a umělecké školy se odevzdávají do 30. 11. 2020.

Zápisový list
Zápisový list si rodiče vyzvednou osobně v termínu určeném školou u výchovného poradce. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

 • Zápisový list eviduje ZŠ.
 • Zápisový list se odevzdá na příslušné SŠ do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí.
 • Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:
  1. žádost rodičů
  2. čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ – toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
  3. zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ

Zkrácení délky řízení od rozhodnutí po odvolání

 • Rozhodnutí o přijetí posílá SŠ do 3 dnů.
 • Uložení na poště je pouze 5 dnů.
 • Odvolání uchazeče je možné pouze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí.

Všem našim žákům přejeme ten správný krok při výběru střední školy nebo učiliště.

 Odvolání – možnosti žáka, který obdrží rozhodnutí, že nebyl přijat

 • Žák může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.
 • Je nutné tak učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje U soukromých škol se odvolání podává podle vnitřního předpisu školy (informovat se přímo na škole).

VZOR ODVOLÁNÍ

Adresa školy

Odvolání se zasílá pouze na adresu školy – ne na krajský úřad / Magistrát hl. města Prahy.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého syna / dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, ke vzdělávání v oboru vzdělání NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ a popř. KÓD OBORU, forma vzdělávání.

K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

V …………………… dne …………….. .

Jméno uchazeče a zákonného zástupce
Podpis uchazeče a zákonného zástupce
Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání


INTERNETOVÉ ADRESY SE SEZNAMEM ŠKOL