Výuka Fraus

MATEMATIKA PODLE PROF. HEJNÉHO

Matematika prof. Hejného  je pro děti zajímavější než klasický přístup a podporuje schopnost řešení problémů a komunikaci. A právě to jsou dovednosti, které budou žáci za pár let potřebovat v životě.

Řešením vhodných úloh objevuje žák matematiku sám, jeho znalosti jsou tak pevnější a hlubší a trvalejší, než když ji učíme tak, že žák od učitele přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti.

“I když budou všichni žáci umět počítat, jako když bičem mrská,  odnesou si do budoucího života jen to, co umí levná kalkulačka. Člověk, který nic víc neumí, nebude schopen tuto svoji dovednost budoucnu na trhu práce uplatnit.”

Pan profesor a jeho tým však vidí ještě hlubší důvod pro změnu: “Týká se žáka jako budoucího občana, který pro účast na životě demokratické společnosti potřebuje schopnost analyzovat problémy, hledat východiska, kriticky posuzovat nabízející se řešení a nepodléhat líbivým krátkozrakým cílům.”

 ZKUŠENOSTI UČITELEK 1. STUPNĚ
S VÝUKOU MATEMATIKY PODLE PROF. HEJNÉHO:

Paní učitelky Mgr. Alena Bísková a Mgr. Monika Jandová začínají s novými metodami poprvé, mohou proto srovnávat, v čem je matematika prof. Hejného přínosná pro prvňáčky:

“Děti práce baví, rády pracují na interaktivní tabuli, kde nemají problém s jejím ovládáním. Přínosné je, že se k poznatkům dostávají z různých stran – přes stavby z krychlí, sčítací trojúhelníky, krokování, hry s dřívky apod. a tím si lépe pamatují “učivo”. Vhodným procvičovacím doplňkem jsou karty. Výhodné pro děti je to, že se  “nepočítá stále totéž” – “sloupečky” příkladů, ale rozmanitost úloh dětem vyhovuje a motivuje je ke zvládnutí učiva. ”

Mgr. Hana Kňazovická Novou metodiku používá již několik let. Toto jsou její zkušenosti:

“Od první třídy pracuje žák svým tempem. Předává zkušenost spolužákovi, diskutují spolu o řešení a hledají postup. O všem se mohou přesvědčit, sáhnout, odkrokovat. Pomocí různých prostředí poznává a objevuje v matematice nové věci.”

Mgr. Dagmar Hudeck, která před mateřskou dovolenou jako první na zdejší škole s matematikou prof. Hejného začínala. Její poznatky jsou zajímavé:

“Z neoblíbené a nezáživné matematiky se rázem stala matematika přitažlivá pro žáky. Děti prožívají radost z úspěchu při řešení zajímavých úloh. Ještě teď mám v živé paměti tváře žáčků, když otočili list pracovního sešitu z matematiky, kde je opět čekaly stejné úlohy jen s většími čísly… Musela jsem vyhledávat zábavné úlohy z jiných zdrojů a vše kopírovat. Když nyní učím podle “frausovské” matematiky, čekají mě vždy rozzářené tváře nadšených žáčků, kteří objevují, zkoušejí, experimentují a bez obav se pustí do řešení všech typů rozličných úloh. Vždy mám radost, když děti o přestávkách hrají hry a řeší úlohy, které se naučily v hodinách matematiky. Věřím, že i rodiče brzy překonají fázi nedůvěry k této matematice a přesvědčí je výsledky žáků ve vyšších ročnících.”

Mgr. Jana Sitterová a i její žáčci začínali v první třídě počítat podle koncepce prof. Hejného. Takto vidí výhody této cesty ona:

” Ve třetí třídě je názorně udělaná učebnice s výkladem – dobrý pomocník pro rodiče, bohatá zásobárna pro děti. Děti matematika baví, je hravá, učí se nenásilnou formou s různými typy úloh. Úlohy jsou zaměřeny prakticky, často jsou využívány pomůcky (dřívka, krychličky, geodeska…). V matematice se najde silnější i slabší počtář. Vyhovuje oběma typům. Výborným pomocníkem jsou i-učebnice na interaktivní tabuli. Nadaný žák má dostatečné množství pro něj vyhovujících úloh.”

Mgr. Šárka Grábmullerová, která má nové pojetí matematiky tento názor:

“Největším přínosem je zájem žáků o hodiny matematiky. Dětem nepřijde, že se učí, ale mají pocit, že luští rébusy, hádanky a odhalují všelijaké zapeklitosti. Výuka matematiky je opravdová škola hrou, která děti baví. Děti se učí diskutovat, rozebírat problémy matematických operací a postupů. Učí se i vzájemně si úlohy a postupy vysvětlovat a obhajovat svá tvrzení. Matematika tímto způsobem rozvíjí u dětí logické uvažování, spolupráci, ale i samostatnost. ”

Mgr. Božena Michálková, která si také velmi pochvaluje podporu výuky na IA tabuli. Dále dodává:

“Líbí se mi velká rozmanitost výuky, “chytají” se i děti, kterým jinak matematika nejde. Výhodou je velká názornost. Překvapil mě absolutně bezproblémový přechod na numeraci do 1 000. Oceňuji velkou pomoc interaktivní tabule, kde můžeme pracovat s i-učebnicemi. Neměli jsme problémy s dělením se zbytkem.

Mgr. Dagmar Staňková. I ona vidí mnoho pozitiv na matematice prof. Hejného. Její žáčci se na IA tabuli  těší, již za měsíc bude v jejich třídě pomáhat také. Prozradila několik svých zajímavých postřehů:

“Dobré zkušenosti mám se zvířátky dědy Lesoně. Ve třídě mám dívku s diagnostikovanou dyskalkulií. Při řešení rovnic jí zvířátka velmi pomáhají. Dotyčná dívka má velmi špatnou číselnou představu, těžko chápe rovnost x=2, ale mnohem snadněji si představí, že pod maskou neznámého zvířete se skrývá např. kočka. Se zvířátky si děti hrají hru jako s kartami (přebíjená, větší – silnější bere). Další klad: dětem se striktně nepřikazuje určitý postup. Pokud je více možností postupu, děti si mohou vybrat ten, co jim nejvíce vyhovuje.”

Mgr. Martina Hromádková: “5.B s touto koncepcí začínala od první třídy, 5.A se k ní přidala až od druhé. Nedávno se obě třídy dočkaly interaktivních učebnic, které byly, bohužel, vydány v nakladatelství Fraus – jako poslední ze všech ročníků.  Odpadne překreslování příkladů různých prostředí křídou na tabuli a výuka bude moci být daleko efektivnější. Žáci se již téměř půl roku učili pracovat se systémem ovládání interaktivní tabule. Jako “děti své doby” mají k těmto výdobytkům techniky vřelý vztah. Pracování s  i-učebnicemi znají již nějaký čas z angličtiny, proto jistě zanedlouho  nebude problémem ani ovládání učebnic matematiky a češtiny.

Z výše uvedených příspěvků paní učitelek 1. stupně je patrné,
že mají s koncepcí prof. Hejného dobré zkušenosti.

K nahlédnutí praktická ukázka z výuky matematiky 

 

 

 

 

 

 

K nahlédnutí
Příručka pro rodiče – Naučme děti myslet
     (Určeno pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ s výukou matematiky podle metody prof. Hejného)
Vysvětlení nové koncepce matematiky

 

 

 

 

 

Matematiku má dítě v sobě, naslouchejte mu… článek idnes

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam vystoupení prof. Hejného na ČRo-1- Radiožurnál

 

 

 

 

 

 

OCENĚNÍ 100 NEJ PRO PROF. M. HEJNÉHO

Prof. Milan Hejný obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“ neboli jednička mezi matikáři. Profesor Milan Hejný působící na Pedagogické fakultě UK v Praze je uznávaný didaktik matematiky, který propaguje nový způsob výuky matematiky, při kterém děti mohou vycházet ze svých každodenních zkušeností. Při řešení úloh tak děti matematice snáze porozumí.

Hlavní myšlenka originální metody, kterou profesor Hejný společně s doc. Darinou Jirotkovou a dalšími spoluautory vtělil do učebnic matematiky pro první až pátý ročník, spočívá v poznání, že když žák sám řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti pevnější a hlubší a trvalejší, než když ji učíme tak, že žák od učitele přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti.

Tuto myšlenku se podařilo týmu profesora Hejného vtělit do učebnic vydávaných Nakladatelstvím Fraus. Milan Hejný k tomu dodává: „Naše učebnice předpokládají, že učitel nic žákům nevysvětluje, pouze organizuje diskusi mezi žáky.

Pro mnohé učitele je tato silně netradiční cesta výuky těžko pochopitelná a nepřirozená. Ale ve všech sledovaných třídách, ve kterých učitel dokázal překonat tradiční postupy, vidíme nejen výrazný vzestup znalostí žáků, ale i jejich radost z matematiky. Projevuje se to v soutěžích, jako je Cvrček, v nichž se tyto třídy umísťují na předních místech, přičemž i nejslabší žáci těchto tříd vykazují nadprůměrné výsledky.“

 

 

 

 

Zdroj, více informací na:
http://ucebnice.fraus.cz/matematika-prof-hejny/
http://www.ceskaskola.cz/2012/12/profesor-milan-hejny-je-jednicka-mezi.html
http://www.comenius.cz/ceskych-100-nejlepsich/aktualni-rocnik.htm