Žákovská rada

Koordinátor žákovské rady: Mgr. Šárka Grabmüllerová
Vedení žákovské rady:
Žaneta Brašničková, Barbora Flesarová
Zapisovatel: Barbora Flesarová
Zástupci studentské rady města Prachatice:
Žaneta Brašničková, Barbora Flesarová

Členové žákovské rady

Třída
Jméno
Jméno
II. A Anna Kreiplová Jan Pícha
II. B Anna Salabová Kristýna Vlčková
III. A Jan Bursa Gabriela Zíková
III. B Lukáš Novák Viktorie Lustigová
III. C Marek Hauser Lukáš Hora
IV. A Aneta Turková Tomáš Kuba
IV .B Barbora Průhová Mikuláš Hořínek
V. A Petra Rosová Tereza Zdílnová
V. B Lucie Bízková Lukáš Mandinec
VI. A Veronika Kottová Josef Václav Pecha
VI. B Jan Flesar Blanka Sedlecká
VII. A Tomáš Pavlík Eliška Sýkorová
VII. B Michaela Hrbková Kryštof Žák
VIII. A Kateřina Kaimlová Jaroslav Duchoň
VIII. B Sára Krupičková Jan Štěpánek
IX. A Barbora Flesarová Jan Pešek
IX. B Žaneta Brašničková Barbora Lukavská

Proč žákovská rada?
Žákovská rada je skupina zvolených zástupců tříd, která:
– Zajišťuje komunikaci mezi žáky, učiteli, vedení školy a ostatními pracovníky školy
– Pomáhá vytvářet pozitivní klima ve škole
– Podporuje žáky školy a pomáhá jim

Cíl žákovské rady
– Komunikovat se žáky, učiteli a s vedením školy
– Pomáhat vytvářet pozitivní klima ve škole
– Podporovat a pomáhat všem žákům školy
– Spolupodílet se na dobrém jménu školy

Práva a povinnosti žákovské rady

Člen žákovské rady:
– má právo vyjádřit své názory a požadavky
– má právo být seznámen s výsledky řešení problémů a požadavků
– má povinnost účastnit se schůzek žákovské rady
– má povinnost předat informace své třídě

Plán žákovské rady
– informace ze života školy
– pravidelné schůzky žákovské rady
– volba zástupců do studentské rady
– volba předsedy a zapisovatele
– tvorba dotazníků a anket
– seznámení s požadavky a připomínkami žáků, tříd
– řešení aktuálních požadavků a připomínek
– tvorba nástěnky
– focení zástupců, prezentace žákovské rady
– pozvání hostů na schůzky žákovské rady

Pravidla Žákovské rady školy
1.
Žákovská rada školy (ŽRŠ ) je sdružením žáků 1. – 9. ročníku Základní školy Prachatice, Vodňanská 287, kteří jsou voleni na dobu jednoho školního roku třídními kolektivy. Z každé třídy jsou zvoleni dva zástupci.
2. Zvolení členové se účastní jednání ŽRŠ, v případě nepřítomnosti je zastoupí náhradník zvolený třídním kolektivem. Kterýkoliv člen ŽRŠ může být žákovskou radou odvolán, v takovém případě proběhne ve třídě doplňková volba nového zástupce.
3. ŽRŠ se schází jednou za měsíc během školního roku, v případě potřeby i častěji. Na jednání ŽRŠ jsou zváni zástupci vedení školy, případně i ostatní zaměstnanci a žáci školy.
4. Činnost ŽRŠ řídí koordinátor ve spolupráci s vedením ŽRŠ, kteří jsou zvoleni při první schůzce. Schůzky svolává koordinátor.
5. Všichni členové jsou jako zástupci tříd povinni zpětně informovat spolužáky a třídního učitele o průběhu a výsledcích jednání ŽRŠ. Z každého jednání pořídí výbor ŽRŠ zápis, který bude volně přístupný na webových stránkách školy.
6. ŽRŠ zastupuje zájmy všech žáků školy. Vyslovuje se k otázkám školy na základě připomínek žáků v jednotlivých třídách. Diskuzí s vedením školy a ostatními zaměstnanci školy hledá a nalézá nejvhodnější řešení problémů. Snaží se předcházet negativním jevům ve škole, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy apod., snaží se přispět k příjemné a přátelské atmosféře ve škole.
7. ŽRŠ připravuje a organizuje činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, pomáhá i s dalšími školními akcemi a jejich vyhodnocováním.
8. Žáci se při jednání žákovské rady řídí následujícími pravidly:
   a) nepřekřikují se a vzájemně si naslouchají, respektují názory druhých
   b) nezesměšňují se a vzájemně se neuráží
   c) nepoužívají vulgární výrazy
   d) předávají spolužákům nezkreslené informace
   e) spolupracují v týmu, jejich rozhodnutí vycházejí z většinového názoru
   f) aktivně se zapojují do řešení problémů

Zápis žákovské rady

1. setkání  – 6. 9. 2019
Seznámili jsme se s členy rady, s pravidly žákovské rady, projednali jsme organizaci školního roku 2019/2020, seznámili jsme se s akcemi, projekty, granty pro letošní rok, informovali jsme o bezpečnosti chování v době stavebních prací na budově školy, vyplnili jsme dotazník žákovské rady, zadali jsme úkoly pro třídní kolektivy – dotazník, volba tématu pro Aprílový den.

2. setkání
Zhodnotili jsme proběhlé akce, vyhodnotili jsme vstupní dotazník pro třídní kolektivy, seznámili jsme se s plánem aktivit na říjen a listopad, projednali jsme možnosti dobrovolnických aktivit, zadali jsme úkol pro třídní kolektivy – Hádanky z Vodňanky.

3. setkání
Listopadové setkání: vyhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s akcemi, které proběhnou v listopadu, vyhlásili jsme vítěze soutěže Hádanek z Vodňanky – 5. B.
Zadali jsme si úkoly pro třídní kolektivy – návrh maskota, možnosti dobrovolné pomoci, Hádanky z Vodňanky II.

4.  setkání
V prosinci jsem zhodnotili proběhlé akce, seznámili jsme se s plánovanými akcemi, vyhlásili jsme vítěze Hádanek z Vodňanky – 5.A, odsouhlasili jsme maskota Vodňanky – Vodníka, seznámili jsme se s jednáním studentské rady, zadali jsem úkoly pro třídní kolektivy – návrhy parku v Prachaticích, hádanky z Vodňanky, návrhy Vodníka.

5. setkání
V lednu jsme vyhodnotili uskutečněné aktivity za prosinec a leden, odměnili jsme vítěze Hádanek z Vodňanky – 3.C, předali jsme nové hádanky na leden, zástupci studentské rady nás informovali o událostech ve městě a o informacích ze zasedání studentské rady, projednali jsme organizaci a plány aktivit na leden a únor.

6. setkání – únorové
Vyhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s plánem aktivit na únor a březen, vyhlásili jsme vítěze lednových hádanek z Vodňanky, zadali jsme si nová zadání hádanek na únor.